عکاسی از نشست خبری

عکاسی از نشست خبری


عکاسی از نشست خبری

عكاســي از اخبــار و رويدادهــا و تهيــه عكــس خبــري، یکی از رایج ترین و مهم ترین زمینه های عکاسی مطبوعاتی است که در آن عکاس خبری ، بــا چشــماني تيزبيــن و دقــت بســيار حادثــه يــا رویداد را ثبــت و بــه اطــاع عمــوم مــي رســاند. بنابراین داشتن مهارتهای فنی و غیر فنی از ویژگی های عکاسان این حوزه است


پایگاه خبری عکاسان جوان

دکمه بازگشت به بالا